Drukuj

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ustrzykach Dolnych

Jesteśmy publiczną placówką oświatową, ogólnodostępną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Bieszczadzki, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Świadczymy bezpłatną pomoc psychologicznąpedagogiczną, logopedyczną oraz z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci i uczniów z przedszkoli, szkół
i placówek związanych 
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, których siedziba mieści się na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.

 

Naszym głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci 
i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb.

Oferta skierowana jest również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży.

 

Zajmujemy się:

 Udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

Terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

 Pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu 
i planowaniu kariery zawodowej

• Pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów

 Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

 Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

Realizujemy swoje zadania poprzez:

• Diagnozę

• Terapię

• Konsultacje i doradztwo

• Działalność psychoedukacją i profilaktyczną

• Interwencję w środowisku ucznia

• Działalność informacyjną

Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami 
i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

 Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

FreshJoomlaTemplates.com
Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak