Drukuj

Witamy na naszej stronie

 

DEBATA SPOŁECZNA

W dniu 05.12.2017r. w Ustrzyckim Domu Kultury odbyła się debata społeczna na temat: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych. Debata skierowana była do młodzieży i kadry pedagogicznej szkół powiatu bieszczadzkiego w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

 

XIV POWIATOWA KAMPANIA  PROFILAKTYCZNA

W dniu 04.12.2017r. odbyła się XIV Powiatowa Kampania Profilaktyczna adresowana dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bieszczadzkiego. W tym roku kampania poświęcona była tematowi „Razem przeciw HIV/AIDS narkotykom, dopalaczom”. Więcej informacji w zakładce Aktualności  Zapraszamy.

 

Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej w roku szkolnym 2017/2018 dla przedszkoli/ szkół z terenu działania PP – P w Ustrzykach Dolnych

 

   

    Zajęcia warsztatowe/ prelekcje dla dzieci

i młodzieży:

 1. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy i narkotyków- dostarczenie podstawowej wiedzy o mechanizmach uzależnień, kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających oraz kształtowanie umiejętności umożliwiających obronę własnych praw – ćwiczenia asertywnych zachowań. *
 2. Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska cyberprzemocy,  problemy związane z prywatnością w Internecie, niebezpiecznymi kontaktami, co zrobić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy oraz jak reagować wobec sprawcy. *
 3. Uzależnienie od komputera i Internetu. *
 4. Agresja i przemoc w relacjach rówieśniczych. **
 5. Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas II i III gimnazjum. Czym się kierować przy wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu? *

Prelekcje dla nauczycieli i rodziców:

 1. Współczesne problemy cywilizacyjne dzieci i młodzieży (przemoc w sieci, alkohol, narkotyki, dopalacze). *
 2. Profilaktyka zaburzeń mowy, wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. . **    *
 3. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży. *
 4. Budowanie więzi emocjonalnej z nastolatkiem w okresie dorastania. *
 5. Relacje rówieśnicze. *
 6. Trudności adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym - rola rodzica, wychowawcy, nauczyciela. *
 7. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym. *
 8. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży- norma i patologia. ** *
 9. Cyberprzemoc- zagrożenia płynące z Internetu. ** *
 10. Stosowanie wzmocnień i kar pozytywnych, negatywnych w procesie wychowawczym. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.
 11. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doradztwo merytoryczne, (dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia, formy, metody pracy z uczniem). *      **
 12. Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej. **    *

Inne formy pomocy w zakresie współpracy ze szkołami z terenu gminy i powiatu.

 1. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych. **
 2. Przesiewowe badania mowy „MÓWIĘ”, słuchu „SŁYSZĘ”, wzroku ”WIDZĘ”.
 3. Wsparcie merytoryczne z zakresu zaburzeń mowy oraz uszkodzeń słuchu. *
 4. Doradztwo merytoryczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą niewidzącą lub niedowidzącą. **
 5. Badania przesiewowe możliwości intelektualnych, deficytów rozwojowych w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.*

*   forma realizowana na terenie szkoły/przedszkola.

** forma realizowana na terenie P P - P w Ustrzykach Dolnych.

 

W A Ż N E

Terminy powyższych zakresów tematycznych należy ustalać z dyrektorem poradni (minimum 14 dni przed planowanymi zajęciami, prelekcjami).

 

 

 

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Dnia 01.06.2017r. w "Parku pod Dębami" odbył się finał „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”.

         Celem Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki jest integrowanie obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi - narkotykami, dopalaczami, alkoholem oraz cyberprzemocą. Uczestnicząca młodzież z ustrzyckich szkół zaprezentowała swoje talenty muzyczne, plastyczne oraz taneczne.

    Organizatorzy: Komenda Powiatowa Policji Ustrzyki Dolne, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ustrzyki Dolne,  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ustrzyki Dolne, Oddział Rejonowy PCK Ustrzyki Dolne oraz Ustrzycki Dom Kultury.

Dziękujemy nauczycielom oraz uczniom za liczny udział oraz przygotowanie plakatów.

Dyrektor PPP Ustrzyki Dolne       

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

 

 

XIII KAMPANIA  PROFILAKTYCZNA

W dniu 01.12.2016r. odbyła się XIII Powiatowa Kampania Profilaktyczna adresowana dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bieszczadzkiego. W tym roku kampania poświęcona była tematowi „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne”. Więcej informacji w zakładce Aktualności  Zapraszamy.

 

SPOTKANIE W RAMACH WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych zaprasza pedagogów szkolnych z powiatu bieszczadzkiego na spotkanie 02.12.2016r. o godz. 10 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Pionierska 10 w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Temat spotkania: " Zachowania suicydalne - interwencja kryzysowa".

 

 

I N F O R M A C J A

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych informuje, iż od 1 września 2016 roku będzie diagnozować i wydawać orzeczenia dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszacych, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zgodnie
z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz.1072).

 

  

I N F O R M A C J A

 

Trwają zapisy dzieci i młodzieży na indywidualną terapię:

 

 • psychologiczną,

 • pedagogiczną,

 • logopedyczną,

 • terapię metodą Biofeedback.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o dostarczenie planu zajęć szkolnych dziecka oraz wypełnienie pisemnego zgłoszenia (druk dostępny na stronie http://www.ppp.ustrzyki-dolne.pl/drukidopobrania lub w sekretariacie poradni).

 

 

 


 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych jest placówką oświatową, ogólnodostępną. Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedę, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy.

 

Zajmujemy się:

 • Udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 • Terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • Pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
 • Pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

 

Realizujemy swoje zadania poprzez:

 • Diagnozę
 • Terapię
 • Konsultacje i doradztwo
 • Działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną
 • Interwencję w środowisku ucznia
 • Działalność informacyjną

 

Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo.
 • Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

Zadania realizujemy w siedzibie Poradni oraz w placówkach oświatowych powiatu bieszczadzkiego.
Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji.

Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne, nie wymaga skierowania i jest bezpłatne.

Godziny pracy Poradni:
poniedziałek- piątek 7.30- 15.30

FreshJoomlaTemplates.com
Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak