Drukuj

 

XIII  KAMPANIA  PROFILAKTYCZNA

W dniu 01.12.2016r. odbyła się XIII Powiatowa Kampania Profilaktyczna adresowana dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bieszczadzkiego. W tym roku kampania poświęcona była tematowi „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne”. Więcej informacji w zakładce Aktualności  Zapraszamy.

 

SPOTKANIE W RAMACH WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁECENIA

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych zaprasza pedagogów szkolnych z powiatu bieszczadzkiego na spotkanie 02.12.2016r. o godz. 10 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Pionierska 10 w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Temat spotkania: " Zachowania suicydalne - interwencja kryzysowa".

 

 

 

ZAPROSZENIE

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych zaprasza pedagogów szkolnych z powiatu bieszczadzkiego na spotkanie w nowym roku szkolnym 2016/2017 29 września 2016r. o godz. 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10 w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Z poważaniem

Dyr. PP-P  Iwona Długa

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych informuje, iż od 1 września 2016 roku będzie diagnozować i wydawać orzeczenia dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszacych, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zgodnie
z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz.1072).

 

 

 

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Dnia 01.06.2016r. na ustrzyckim deptaku odbył się „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” organizowany przez Powiatową Komendę Policji w Ustrzykach Dolnych.

            Celem akcji jest szerzenie wiedzy na temat uzależnień oraz zagrożeń jakie mogą spotkać dzieci i młodzież zwłaszcza w zbliżającym się okresie wakacyjnym. Uczestnicząca młodzież z ustrzyckich szkół mogła zaprezentować swoje talenty muzyczne oraz taneczne.

            Współorganizatorami tej akcji była Gminna Komisja do Spraw Rodziny, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, oddział Rejonowy PCK, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Ustrzycki Dom Kultury oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

 

AKTUALNOŚCI PRAWNE

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków

Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 23 stycznia 2016 r. przywróciła obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka. Tym samym wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

1 września 2016 wejdzie w życie przepis obejmujący obowiązkiem odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Jeśli chodzi o obowiązek szkolny to rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Na wniosek rodziców naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Warunkiem przyjęcia do szkoły sześciolatka jest ukończenie przez niego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiadanie opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Prawo do wychowania przedszkolnego dla trzylatków od 1 września 2017 roku

Od 1 września 2017 roku dzieci w wieku 3-5 lat będą miały prawo do wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego (w obecnym stanie prawnym prawo to obejmuje dzieci w wieku 4-5 lat).

Więcej czasu na przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola

Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 23 stycznia 2016 r. przesunęła datę przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola z daty 1 września 2016 na 1 września 2019 roku. Przeniesienie owego terminu to odpowiedź na argumenty podnoszone przez organy prowadzące szkoły o braku dostatecznego czasu na przystosowanie do nowych przepisów lokali zajmowanych przez oddziały przedszkolne.

Źródło:  http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/aktualnosci_prawne_21_04_2016.pdf

 

XII  KAMPANIA  PROFILAKTYCZNA

W dniu 01.12.2015r. odbył się finał XII Powiatowej Kampanii Profilaktycznej adresowanej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bieszczadzkiego i leskiego. W tym roku kampania poświęcona była tematowi „Dopalacze kradną życie”. Więcej informacji w zakładce Aktualności.   Zapraszamy.

  

I N F O R M A C J A

 

Trwają zapisy dzieci i młodzieży na indywidualną terapię:

 

 • psychologiczną,

 • pedagogiczną,

 • logopedyczną,

 • terapię metodą Biofeedback.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o dostarczenie planu zajęć szkolnych dziecka oraz wypełnienie pisemnego zgłoszenia (druk dostępny na stronie www.ustrzyki-dolne.pl lub w sekretariacie poradni).

 

 

 


 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych jest placówką oświatową, ogólnodostępną. Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedę, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy.

 

Zajmujemy się:

 • Udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 • Terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • Pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
 • Pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

 

Realizujemy swoje zadania poprzez:

 • Diagnozę
 • Terapię
 • Konsultacje i doradztwo
 • Działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną
 • Interwencję w środowisku ucznia
 • Działalność informacyjną

 

Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo.
 • Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

Zadania realizujemy w siedzibie Poradni oraz w placówkach oświatowych powiatu bieszczadzkiego.
Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji.

Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne, nie wymaga skierowania i jest bezpłatne.

Godziny pracy Poradni:
poniedziałek- piątek 7.30- 15.30

FreshJoomlaTemplates.com
Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak