Drukuj

S T A T U T

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W USTRZYKACH DOLNYCH

 

 

SPIS TREŚCI

     I.Postanowienia ogólne……………………………..….str.3

     II.Cele i zadania Poradni……………………………….str.5

     III.Organy Poradni…………………………………..….str.10

     IV.Pracownicy Poradni ………………………………..str.13

     V.Organizacja Poradni …………………………………str.15

VI.Zasady współpracy Poradni z innymi instytucjami

i organizacjami  ……………………………………str.16

     VII.Postanowienia przejściowe i końcowe  …………….str.17


R O Z D Z I A Ł 1

Postanowienia ogólne

§ 1

PODSTAWY PRAWNE OKREŚLAJĄCE ZADANIA PORADNI

     Poradnia realizuje zadania statutowe zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329) (Zmiana: Dz. U. Nr 106, poz. 496).
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60).
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59). 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 r., z poźn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.POZ.199).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1647).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, poz.1492).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1743)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz.532).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1643).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz.1658). 13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.).
 • Ustawy z dn. 26.06.1974 r - Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami.
 • Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz.526 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ((Dz. U. z 2017 r. poz.1575).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz.2035).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1399).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018r. wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1601).

§ 2

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwana dalej „Poradnią” nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych, udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Poradnia jest placówką oświatową i funkcjonuje w oparciu o:

1)powołanie Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Ustrzykach Dolnych przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie – Orzeczenie w sprawie organizacji PW-Z w Ustrzykach Dolnych,

2)decyzję Kuratora Oświaty w Krośnie z dnia 24.09.1993r. w sprawie przekształcenia Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Ustrzykach Dolnych w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

3. Poradnia zajmuje wydzielone pomieszczenia w budynku położonym w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10.

4. Organem prowadzącym Poradnię jest STAROSTA POWIATU BIESZCZADZKIEGO, nadzór merytoryczny sprawuje PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY.

5. Terenem działania Poradni jest miasto i gmina Ustrzyki Dolne oraz gminy: Czarna, Lutowiska – powiat bieszczadzki. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, a także nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie powiatu bieszczadzkiego.

6. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nie uczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

7. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

R O Z D Z I A Ł 2

Cele i zadania Poradni

§ 3

1.Celem poradni jest udzielanie dzieciom, od  momentu urodzenia (w tym, w szczególności do momentu wykrycia niepełnosprawności) i młodzieży zamieszkujących bądź uczęszczających do placówek szkolnych oraz opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu bieszczadzkiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 4

2. Do zadań Poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

c) specyficznych trudności w uczeniu się.

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych;

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

d) z zaburzeniami komunikacji językowej;

e) z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży
z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (od 1 stycznia 2016).

9) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;

10) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu
i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa
w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

11) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

13) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

14) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

15) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach
i placówkach.

§ 5

1. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1) diagnozowanie;

2) opiniowanie;

3) działalność terapeutyczną;

4) prowadzenie grup wsparcia;

5) prowadzenie mediacji;

6) interwencję kryzysową;

7) działalność profilaktyczną;

8) poradnictwo;

9) konsultacje;

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

§ 6

1.Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

2.W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 7

1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1) wydanie opinii;

2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

2. Opinie o których mowa w pkt. 1 poradnia wydaje w sprawach określonych w ustawie
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „Ustawą o systemie oświaty”,
w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zwanej dalej „Ustawą Prawo oświatowe”, w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz.60 i 962) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

1) Osoba składająca wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

2) Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

3) Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 4, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

4) W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 4 pkt.1, informując o tym osobę składającą wniosek.

4. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) podstawę prawną wydania opinii;

5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

11) podpis dyrektora poradni.

5. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

6. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację
o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

§ 8

Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

§ 9

1.W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych,

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni.

3.Zespoły Orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

§ 10

1.Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i lekarzy.

2.Specjaliści realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności

w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

3.Zadania specjalistów realizowane poza Poradnią obejmują w szczególności:

 1. wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,
 2. udział w zespołach powołanych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla dzieci
  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na pisemny wniosek dyrektorów),
 3. warsztaty i szkolenia dla rodziców nauczycieli i wychowawców,
 4. zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży,
 5. porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców,
 6. badania przesiewowe,
 7. badania diagnostyczne,
 8. badania ankietowe uczniów,
 9. poradnictwo zawodowe,
 10. interwencje kryzysowe, mediacje, negocjacje.

§ 11

1.Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

2.Współdziałanie polega na:

 1. konsultacjach;
 2. wymianie doświadczeń;
 3. współorganizowaniu szkoleń, warsztatów, konferencji, itp.;
 4. podejmowanie działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;
 5. podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego.

3.Zadania Poradni realizowane są zarówno na jej terenie, jak i poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
4.Pracownicy Poradni mogą realizować zajęcia w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy. W przypadku braku chętnych pracowników zatrudnionych w Poradni, w której jest realizowany projekt – do realizacji zajęć będzie można zatrudnić innych specjalistów spoza Poradni, jednakże wyłącznie na podstawie kodeksu pracy.
5.Szczegółowe zasadywspółdziałania w konkretnej sprawie ustala dyrektor Poradni we współpracy z Radą Pedagogiczną.

R O Z D Z I A Ł 3

Organy Poradni

§ 12

1. Organami Poradni są:

1) dyrektor Poradni;

2) rada pedagogiczna.

§ 13

1.Dyrektor Poradni realizuje zadania określone w ustawie i rozporządzeniu,
a w szczególności:

1)kieruje działalnością Poradni zgodnie z zadaniami statutowymi placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę Poradni;

5)wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni;

6)powołuje Zespoły Orzekające i pełni funkcję przewodniczącego zespołu lub upoważnia inną osobę;

7)współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników. Dyrektor w szczególności:

 1. zatrudnia i zwalnia pracowników Poradni;
 2. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe;
 3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników Poradni;
 4. załatwia sprawy wynikające ze stosunku pracy określone przepisami szczegółowymi.

3. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

4. W przypadku nieobecności dyrektora Poradni zastępuje go inny pracownik pedagogiczny Poradni, wyznaczony przez dyrektora.

§ 14

1.W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji statutowych zadań, w skład jej wchodzą wszyscy pedagogiczni pracownicy Poradni.

2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

3.Zebrania plenarne organizowane są na początku roku szkolnego, w połowie roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Poradni, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4.Przewodniczący Poradni przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.Dyrektor Poradni dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz realizacji Rocznego Planu Pracy Poradni.

§ 15

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzanie planu pracy Poradni;

2)uchwalenie statutu Poradni oraz dokonywanie w nim zmian na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w pracy Poradni;

4)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny celem doskonalenia pracy Poradni.

§ 16

1. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy Poradni;

2) tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych;

3) projekt planu finansowego;

4) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień,

5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.

§ 17

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów (50% + 1) w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i podpisane przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

3. Pracownicy Poradni są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów i pracowników Poradni.

§ 18

1.Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji.

2.Sprawy sporne między Radą Pedagogiczną a dyrektorem Poradnirozstrzygane są w drodze negocjacji.

3.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię o odwołanie ze stanowiska dyrektora Poradni zgodnie z art. 42.2 ustawy w przypadku naruszenia przez dyrektora art. 39 ustawy.

4.Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne.

R O Z D Z I A Ł 4

Pracownicy Poradni

§ 19

1. Poradniazatrudnia:

1)pracowników pedagogicznych – psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych,

2)lekarzy – konsultantów;

3)pracowników administracji i obsługi.

§ 20

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3)prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2)diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3)prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)diagnozowanie indywidualnych predyspozycji uczniów,

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących wybór zawodu,

3) udzielania indywidualnych porad zawodowych uczniów,

4) pomocy w zaplanowaniu ścieżki zawodowej,

5) poradnictwa dla rodziców i nauczycieli.

4. Lekarz zatrudniony w Poradni jest członkiem zespołu orzekającego oraz prowadzi konsultacje i doradztwo w sprawach dzieci i młodzieży.

5. Zakres stałych zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni zawarty jest w szczegółowym wykazie czynności każdego pracownika z uwzględnieniem zadań realizowanych poza Poradnią w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym oraz w tygodniowym rozkładzie obowiązkowych i stałych zajęć skonsultowanych z dyrektorem Poradni.

§ 21

1.Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

2. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.

3. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

4. Dyrektor Poradnia zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,

2) czas trwania porozumienia,

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami poradni, pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby,

4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni,

5) postanowieni o możliwości rozwiązania porozumienia.

R O Z D Z I A Ł 5

Organizacja Poradni

§ 22

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Dyrektor Poradni prowadzi nadzór pedagogiczny, który polega na:

1) przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystaniu jej wyników celem doskonalenia jakości pracy Poradni,

2) kontrolowaniu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej prowadzonej przez Poradnię,

3) wspomaganiu nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez: organizowanie szkoleń
i narad, motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora Poradni.

4) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych
i organizacyjnych.

4. Dyrektor Poradni opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. W planie nadzoru pedagogicznego uwzględnia: plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad poradnią, a także wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.

5. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 4 zawiera:

1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej prowadzonej przez Poradnię,

3) tematykę szkoleń oraz narad dla nauczycieli.

6. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego do dania 31 sierpnia dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki oraz wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

§ 23

1. Poradnia działaw ciągu całego roku, jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor za zgodą organu prowadzącego.

3. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy Poradni po uzyskaniu akceptacji dyrektora mogą realizować zadania wynikające z planu pracy również w dni wolne. Przysługują im wtedy inne dni wolne od pracy w terminach uzgodnionychz dyrektorem.

§ 23

Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania statutowe również poza Poradnią,
w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

R O Z D Z I A Ł 6

Zasady współpracy poradni z innymi instytucjami i organizacjami

§ 24

1.W realizacji zadań statutowych Poradnia współpracuje z innymi poradniami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami świadczącym poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży a także ich rodzicom, w tym między innymi: placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej, policją, sądem itp.

2.W ramach współpracy, o której mowa w ust.1 Poradnia:

1)prowadzi konsultacje wsprawach dzieci zgłaszanych do Poradni;

2)kieruje dzieci i młodzież naspecjalistyczne badania;

3)występujez wnioskiem o udzielenie innej, niezbędnej pomocy osobom pozostającym pod opieką Poradni;

4)informuje klientów Poradni o miejscach i osobach udzielających innej,specjalistycznej pomocy, w tym lekarskiej, prawnej, socjalnej;

5)umożliwiaodbywanie praktyk studenckich.

3. Poradnia współpracuje z lokalnymi i ogólnokrajowymi instytucjami i organizacjami
w zakresie rozwiązywania spraw dzieci i młodzieży (edukacji, wychowania, profilaktyki), wspierając podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia a także uczestnicząc – na miarę swoich możliwości – w ich projektowaniu planowaniu oraz realizacji.

R O Z D Z I A Ł 7

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 25

Poradnia używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni;

2) rejestr wydawanych opinii;

3) rejestr wydawanych orzeczeń;

4) rejestr wydawanych informacji o wynikach diagnozy;

5) karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży;

6) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych;

7) dokumentację zajęć specjalistycznych z grupą;

8) zeszyty pracy terenowej pracowników pedagogicznych Poradni;

9) protokoły rad pedagogicznych;

10) protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających;

11) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 28

1.Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy o systemie oświaty z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

2.Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze.

3.Porządek i dyscyplinę pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników Poradni określa szczegółowo Regulamin Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych.

§ 29

1.Zmiany w Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych będą następować wraz ze zmianami przepisów i dostosowywane będą do wymogów rozporządzeń Uchwałą Rady Pedagogicznej.

2.Przyjęto uchwałą Nr 2/2018/2019 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21.11.2018r. w sprawie zmiany statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych.

3.Statut wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2018r.

Załączniki:
Pobierz plik (STATUT.pdf)STATUT138 kB
Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak