Oferta na rok szkolny 2018/2019

Drukuj

 

Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej w roku szkolnym 2018/2019 dla przedszkoli/szkół z terenu działania PP – P w Ustrzykach Dolnych

   

    Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży:

 1. Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas III gimnazjum i klas VIII.
 2. Stop nałogom – żyję zdrowo.
 3. Bezpieczeństwo w sieci – świadome korzystanie z Internetu.
 4. Stop agresji i przemocy.
 5. Jak rozwiązywać konflikty w klasie?
 6. Motywowanie do nauki – sposoby skutecznego uczenia się.

Prelekcje dla nauczycieli i rodziców:

 1. Współczesne problemy cywilizacyjne dzieci i młodzieży (przemoc w sieci, alkohol, narkotyki, dopalacze). *
 2. Profilaktyka zaburzeń mowy, wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. . **   
 3. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży. *
 4. Budowanie więzi emocjonalnej z nastolatkiem w okresie dorastania. *
 5. Relacje rówieśnicze. *
 6. Trudności adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym - rola rodzica, wychowawcy, nauczyciela. *
 7. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym. *
 8. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży- norma i patologia. ** 
 9. Cyberprzemoc- zagrożenia płynące z Internetu. ** 
 10. Stosowanie wzmocnień i kar pozytywnych, negatywnych w procesie wychowawczym. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.
 11. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doradztwo merytoryczne, (dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia, formy, metody pracy z uczniem). * *
 12. Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej. **    

Inne formy pomocy w zakresie współpracy ze szkołami z terenu gminy i powiatu.

 1. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych. **
 2. Przesiewowe badania mowy „MÓWIĘ”, słuchu „SŁYSZĘ”, wzroku ”WIDZĘ”.
 3. Wsparcie merytoryczne z zakresu zaburzeń mowy oraz uszkodzeń słuchu. *
 4. Doradztwo merytoryczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą niewidzącą lub niedowidzącą. **
 5. Badania przesiewowe możliwości intelektualnych, deficytów rozwojowych w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.*

* forma realizowana na terenie szkoły/przedszkola.

** forma realizowana na terenie P P - P w Ustrzykach Dolnych.

W A Ż N E

Poradnia realizuje powyższe propozycje zajęć, szkoleń i warsztatów na pisemny wniosek dyrektora placówki.

 

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak