Oferta na rok szkolny 2019/2020

Drukuj

 

Propozycja warsztatów, szkoleń i prelekcji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych dla przedszkoli, szkół i placówek w roku szkolnym 2019/2020:

 

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży:

 1. Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów.
 2. Uzależnienia (narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, fonoholizm).
 3. Cyberprzemoc.
 4. Postawy zachowań człowieka: uległość, asertywność, agresja.
 5. Komunikacja interpersonalna.
 6. Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

Prelekcje dla nauczycieli i rodziców:

 1. Zaburzenia depresyjne w wieku młodzieńczym – podejście terapeutyczne.
 2. Skuteczne metody terapii, znaczenie odżywiania w codziennym funkcjonowaniu dziecka ze spektrum autyzmu.
 3. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom?
 4. Postawy rodzicielskie sprzyjające i niesprzyjające rozwojowi dziecka.
 5. Moje dziecko się boi, jak mogę mu pomóc – diagnoza i terapia.
 6. Zaburzenia zachowania i emocji – przyczyny; różnicowanie, sposoby radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi, opozycyjno – buntowniczymi, trudnymi.
 7. Rozwój psychoseksualny dzieci – najczęstsze dylematy w okresie dojrzewania.
 8. Postawy rodzicielskie sprzyjające i niesprzyjające wobec dziecka z niepełnosprawnością.
 9. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży – cyberprzemoc, dopalacze, narkotyki, alkohol.
 10. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki praktyczne (w tym uczeń zdolny).
 11. Optodysleksja – problem niedowidzenia. Niedowidzenie a słabowidzenie w kontekście orzecznictwa PP-P.

  Inne formy pomocy w zakresie współpracy ze szkołami z terenu gminy i powiatu.

 1. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych. **
 2. Przesiewowe badania mowy „MÓWIĘ”, słuchu „SŁYSZĘ”, wzroku ”WIDZĘ”.
 3. Wsparcie merytoryczne z zakresu zaburzeń mowy oraz uszkodzeń słuchu. *
 4. Doradztwo merytoryczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą niewidzącą lub niedowidzącą. **
 5. Badania przesiewowe możliwości intelektualnych, deficytów rozwojowych w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.*

* forma realizowana na terenie szkoły/przedszkola.

** forma realizowana na terenie P P - P w Ustrzykach Dolnych.

W A Ż N E

Poradnia realizuje powyższe propozycje zajęć, szkoleń i warsztatów na pisemny wniosek dyrektora placówki.

 

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak