Drukuj

Nasze zadania

 

 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży , efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
 2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 4. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
 5. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom
 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów , rodziców i nauczycieli
 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

Poradnia realizuje swoje zadania statutowe szczególnie poprzez:

Diagnozę
Konsultacje
Terapie
Psychoedukacje
Doradztwo
Mediacje
Działalność profilaktyczną
Działalność informacyjną

 


 

Diagnoza

 

W zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dokonujemy rozpoznania i określenia możliwości (potencjału) dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno - wychowawczych , a w szczególności:

 1. rozpoznanie przyczyn trudności w nauce oraz problemów przystosowawczych uczniów, określanie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 2. diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi kształcenia specjalnego, względnie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
 3. diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 4. opracowanie diagnozy badanych dzieci i młodzieży.
 

Konsultacje

 

Poradnia udziela konsultacji rodzicom, nauczycielom i uczniom dotyczących przede wszystkim:

 1. wspomagania rozwoju dziecka
 2. wspomagania wychowania dzieci i młodzieży
 3. rozwiązywania problemów edukacyjnych, przystosowawczych, problemów dojrzewania i innych
 4. udziela pomocy merytorycznej pedagogom , logopedom , nauczycielom.

Terapia

W zakresie terapii prowadzone są:

 1. różnego rodzaju formy terapii psychologicznej i pedagogicznej , dla dzieci i młodzieży
 2. indywidualna terapia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. logoterapia dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym
 4. poradnia ponadto inspiruje działalność terapeutyczną w przedszkolach, szkołach i placówkach rejonu
 5. terapia EEG biofeedback

Psychoedukacja

W zakresie psychoedukacji Poradnia:

 1. wspomaga wychowawczą funkcję rodziny
 2. wspomaga rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. wspomaga rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnymi uzdolnieniami
 4. wskazuje możliwości rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

Doradztwo

W zakresie doradztwa prowadzimy:

 1. doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych
 2. pomagamy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej

Mediacje

W zakresie mediacji i interwencji:

 1. podejmujemy działania mediacyjne i interwencyjne na wniosek dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
 2. współpracujemy z placówkami oferującymi specjalistyczną pomoc w tym zakresie.

Działalność profilaktyczna

W zakresie profilaktyki:

 1. prowadzimy działalność informacyjną, edukacyjną i konsultacyjną w zakresie zapobiegania patologiom społecznym
 2. udzielamy specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzinom
 3. inicjujemy różne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dzieci i młodzieży
 4. propagujemy zdrowy styl życia

Działalność informacyjna

Poradnia prowadzi działalność informacyjną dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
Pracownicy poradni realizują zadania placówki również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w razie potrzeby - środowisku rodzinnym.

 

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak