Kontakt

Kontakt z nami

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Ustrzykach Dolnych

ul. Pionierska 10

38-700 Ustrzyki Dolne

 

Tel. 13 461 12 91729 807 536

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I. Długa - dyrektor PP-P  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

A. Wdowiak - psycholog  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

M. Kądziołka – pedagog  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

K. Midzio-Józefaciuk – psycholog  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

M. Kardasz – psycholog  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

U. Prystasz – logopeda  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

A. Wałachowska - pedagog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polecane linki

Polecamy strony, których odnośniki znajdują się poniżej

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

Polskie Towarzystwo Dysleksji
www.ptd.edu.pl

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
www.ptp.org.pl

Polskie Towarzystwo Logopedyczne
www.logopedia.umcs.lublin.pl

Wydawnictwo OPERON
www.ortograffiti.pl

Starostwo Powiatowe
www.bieszczadzki.pl

Urząd Miasta Ustrzyki Dolne
www.ustrzyki-dolne.pl

Aktualności

Aktualności

Zadania

Nasze zadania

 

 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży , efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
 2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 4. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
 5. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom
 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów , rodziców i nauczycieli
 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

Poradnia realizuje swoje zadania statutowe szczególnie poprzez:

Diagnozę
Konsultacje
Terapie
Psychoedukacje
Doradztwo
Mediacje
Działalność profilaktyczną
Działalność informacyjną

 


 

Diagnoza

 

W zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dokonujemy rozpoznania i określenia możliwości (potencjału) dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno - wychowawczych , a w szczególności:

 1. rozpoznanie przyczyn trudności w nauce oraz problemów przystosowawczych uczniów, określanie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 2. diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi kształcenia specjalnego, względnie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
 3. diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 4. opracowanie diagnozy badanych dzieci i młodzieży.
 

Konsultacje

 

Poradnia udziela konsultacji rodzicom, nauczycielom i uczniom dotyczących przede wszystkim:

 1. wspomagania rozwoju dziecka
 2. wspomagania wychowania dzieci i młodzieży
 3. rozwiązywania problemów edukacyjnych, przystosowawczych, problemów dojrzewania i innych
 4. udziela pomocy merytorycznej pedagogom , logopedom , nauczycielom.

Terapia

W zakresie terapii prowadzone są:

 1. różnego rodzaju formy terapii psychologicznej i pedagogicznej , dla dzieci i młodzieży
 2. indywidualna terapia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. logoterapia dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym
 4. poradnia ponadto inspiruje działalność terapeutyczną w przedszkolach, szkołach i placówkach rejonu
 5. terapia EEG biofeedback

Psychoedukacja

W zakresie psychoedukacji Poradnia:

 1. wspomaga wychowawczą funkcję rodziny
 2. wspomaga rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. wspomaga rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnymi uzdolnieniami
 4. wskazuje możliwości rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

Doradztwo

W zakresie doradztwa prowadzimy:

 1. doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych
 2. pomagamy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej

Mediacje

W zakresie mediacji i interwencji:

 1. podejmujemy działania mediacyjne i interwencyjne na wniosek dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
 2. współpracujemy z placówkami oferującymi specjalistyczną pomoc w tym zakresie.

Działalność profilaktyczna

W zakresie profilaktyki:

 1. prowadzimy działalność informacyjną, edukacyjną i konsultacyjną w zakresie zapobiegania patologiom społecznym
 2. udzielamy specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzinom
 3. inicjujemy różne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dzieci i młodzieży
 4. propagujemy zdrowy styl życia

Działalność informacyjna

Poradnia prowadzi działalność informacyjną dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
Pracownicy poradni realizują zadania placówki również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w razie potrzeby - środowisku rodzinnym.

 

S T A T U T

 

PUBLICZNEJ PORADNI

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W USTRZYKACH DOLNYCHSPIS TREŚCI

I.Postanowienia ogólne

II.Cele i zadania Poradni

III.Organy Poradni

IV.Pracownicy Poradni

V.Organizacja Poradni

VI.Zasady współpracy Poradni z innymi instytucjami i organizacjami

VII.Postanowienia przejściowe i końcoweR O Z D Z I A Ł 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwana dalej „Poradnią” nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych, udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2.Poradnia jest placówką oświatową i funkcjonuje w oparciu o:

1)powołanie Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Ustrzykach Dolnych przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie – Orzeczenie w sprawie organizacji PW-Z w Ustrzykach Dolnych,

2)decyzję Kuratora Oświaty w Krośnie z dnia 24.09.1993r. w sprawie przekształcenia Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Ustrzykach Dolnych w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

3.Poradnia zajmuje wydzielone pomieszczenia w budynku położonym w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10.

4.Organem prowadzącym Poradnię jest STAROSTA POWIATU BIESZCZADZKIEGO, nadzór merytoryczny sprawuje PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY.

5.Terenem działania Poradni jest miasto i gmina Ustrzyki Dolne oraz gminy: Czarna, Lutowiska.

6.Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.R O Z D Z I A Ł 2

CELE I ZADANIA PORADNI

§ 2

PODSTAWY PRAWNE OKREŚLAJĄCE ZADANIA PORADNI

1.Poradnia realizuje zadania określone w ustawie:

- o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej  poradni specjalistycznej ( Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869) oraz rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz.1492),

- rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 roku, poz. 199),

- rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespołu orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072).

Celem działania PPP w Ustrzykach Dolnych zwanej dalej „poradnią” jest udzielanie dzieciom, od  momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.Do zadań Poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

c) specyficznych trudności w uczeniu się.

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych;

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

d) z zaburzeniami komunikacji językowej;

e) z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 3

1.Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1) diagnozowanie;

2) opiniowanie;

3) działalność terapeutyczną;

4) prowadzenie grup wsparcia;

5) prowadzenie mediacji;

6) interwencję kryzysową;

7) działalność profilaktyczną;

8) poradnictwo;

9) konsultacje;

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

§ 4

1.Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

2.W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 5

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 2. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 3. Opracowanie i wydawanie opinii odbywa się w oparciu o stosowne rozporządzenie.

§ 6

Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

§ 7

1.W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni.

3.Zespoły Orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

§ 8

1.Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i lekarzy.

2.Specjaliści realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

3.Zadania specjalistów realizowane poza Poradnią obejmują w szczególności:

wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

udział w zespołach powołanych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

warsztaty i szkolenia dla rodziców nauczycieli i wychowawców;

zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży;

porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców;

badania przesiewowe;

badania diagnostyczne;

badania ankietowe uczniów.

§ 9

1.Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

2.Współdziałanie polega na:

konsultacjach;

wymianie doświadczeń;

współorganizowaniu szkoleń, warsztatów, itp.;

podejmowanie działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;

podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego.

3. Szczegółowe zasadywspółdziałania w konkretnej sprawie ustala dyrektor Poradni we współpracy z Radą Pedagogiczną.

R O Z D Z I A Ł 3

ORGANY PORADNI

§ 10

1.Organami Poradni są:

1)dyrektor Poradni;

2)rada pedagogiczna.

§ 11

1. Dyrektor Poradni realizuje zadania określone w ustawie i rozporządzeniu, a w szczególności:

1)kieruje działalnością Poradni zgodnie z zadaniami statutowymi placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;

5)wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni;

6)powołuje Zespoły Orzekające i pełni funkcję przewodniczącego zespołu lub upoważnia inną osobę;

7)współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników. Dyrektor w szczególności:

zatrudnia i zwalnia pracowników Poradni;

przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe;

występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników Poradni;

załatwia sprawy wynikające ze stosunku pracy określone przepisami szczegółowymi.

3.Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

4.W przypadku nieobecności dyrektora Poradni zastępuje go inny pracownik pedagogiczny Poradni, wyznaczony przez dyrektora.

§ 12

1.W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji statutowych zadań, w skład jej wchodzą wszyscy pedagogiczni pracownicy Poradni.

2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

3.Zebrania plenarne organizowane są na początku roku szkolnego, w połowie roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Poradni, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4.Przewodniczący Poradni przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.Dyrektor Poradni dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz realizacji Rocznego Planu Pracy Poradni.

§ 13

1.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzanie planu pracy Poradni;

2)uchwalenie statutu Poradni oraz dokonywanie w nim zmian na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w pracy Poradni;

4)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni.

§ 14

1.Rada pedagogiczna opiniuje:

1)organizację pracy Poradni;

2)tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych;

3)projekt planu finansowego;

4)wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień,

5)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.

§ 15

1)Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów (50% + 1) w obecności co najmniej połowy jej członków.

2)Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i podpisane przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

3)Pracownicy Poradni są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów i pracowników Poradni.

§ 16

1.Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna mają możliwość swobodnegodziałania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji.

2.Sprawy sporne między Radą Pedagogiczną a dyrektorem Poradnirozstrzygane są w drodze negocjacji.

3.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię o odwołanie ze stanowiska dyrektora Poradni zgodnie z art. 42.2 ustawy w przypadku naruszenia przez dyrektora art. 39 ustawy.

4.Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne.

 

R O Z D Z I A Ł 4

PRACOWNICY PORADNI

§ 17

1.Poradniazatrudnia:

1)pracowników pedagogicznych – psychologów, pedagogów, logopedów;

2)lekarzy – konsultantów;

3)pracowników administracji i obsługi.

2. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

§ 18

1.Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3)prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

2.Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2)diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3)prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

3.Lekarz zatrudniony w Poradni jest członkiem zespołu orzekającego oraz prowadzi konsultacje i doradztwo w sprawach dzieci i młodzieży.

4.Zakres stałych zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni zawarty jest w szczegółowym wykazie czynności każdego pracownika z uwzględnieniem zadań realizowanych poza Poradnią w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym oraz w tygodniowym rozkładzie obowiązkowych i stałych zajęć skonsultowanych z dyrektorem Poradni.

R O Z D Z I A Ł 5

ORGANIZACJA PORADNI

§ 19

1.Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.

2.W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 20

1.Poradnia działaw ciągu całego roku, jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2.Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor za zgodą organu prowadzącego.

3.W wyjątkowych sytuacjach pracownicy Poradni po uzyskaniu akceptacji dyrektora mogą realizować zadania wynikające z planu pracy również w dni wolne. Przysługują im wtedy inne dni wolne od pracy w terminach uzgodnionychz dyrektorem.

§ 21

Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania statutowe również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

R O Z D Z I A Ł 6

ZASADY WSPÓŁPRACY PORADNI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

§ 22

1. W realizacji zadań statutowych Poradnia współpracuje z innymi poradniami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami świadczącym poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży a także ich rodzicom, w tym między innymi: placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej, policją, sądem itp.

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust.1 Poradnia:

1)prowadzi konsultacje wsprawach dzieci zgłaszanych do Poradni;

2)kieruje dzieci i młodzież naspecjalistyczne badania;

3)występujez wnioskiem o udzielenie innej, niezbędnej pomocy osobom pozostającym pod opieką Poradni;

4)informuje klientów Poradni o miejscach i osobach udzielających innej,specjalistycznej pomocy, w tym lekarskiej, prawnej, socjalnej;

5)umożliwiaodbywanie praktyk studenckich.

3. Poradnia współpracuje z lokalnymi i ogólnokrajowymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania spraw dzieci i młodzieży (edukacji, wychowania, profilaktyki), wspierając podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia a także uczestnicząc – na miarę swoich możliwości – w ich projektowaniu planowaniu oraz realizacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 23

1.Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy o systemie oświaty z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

2.Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze.

3.Porządek i dyscyplinę pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników Poradni określa szczegółowo Regulamin Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych.

R O Z D Z I A Ł 7

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 24

Poradnia używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25

1.Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1)wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni;

2)rejestr wydawanych opinii;

3)rejestr wydawanych orzeczeń;

4)rejestr wydawanych informacji o wynikach diagnozy;

5)karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży;

6)dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych;

7)dokumentację zajęć specjalistycznych z grupą;

8)zeszyty pracy terenowej pracowników pedagogicznych Poradni;

9)protokoły rad pedagogicznych;

10)protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających;

11)inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 27

Traci moc Statut Poradni z dnia 1 luty2011 r.

§ 28

1. Zmiany w Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ustrzykach Dolnych będą następować wraz ze zmianami przepisów
i dostosowywane będą do wymogów rozporządzeń Uchwałą Rady Pedagogicznej
.

2. Przyjęto uchwałą Nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.02.2015r. w sprawie zmian statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych.

3. Statut wchodzi w życie z dniem 19 luty 2015r.

 Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak