Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych
na rok szkolny 2023/2024

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych oferuje wsparcie zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa określanych przez MEiN na obecny rok szkolny, priorytetami Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz w oparciu o zdiagnozowane/ zgłaszane potrzeby szkół i placówek z terenu Powiatu Bieszczadzkiego.

 

1. W ramach wsparcia dzieci i młodzieży oferujemy:

prowadzenie rozmów (wspierających, terapeutycznych) na temat:

− konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, konfliktowych,

− dbania o swoje zdrowie oraz komfort psychiczny,

− umiejętnego planowania i organizowania swojej nauki w domu,

− sposobów radzenia sobie z negatywnym napięciem emocjonalnym, w tym z lękiem,

− sposobów produktywnego spędzania czasu wolnego w domu oraz rozwijania swoich zainteresowań;

• prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych nakierowanych na wspieranie rozwoju poznawczego, edukacyjnego oraz emocjonalno-społecznego dziecka;

• prowadzenie zajęć warsztatowych o charakterze profilaktycznym
i psychoedukacyjnym na tematy obejmujące:

− profilaktykę zdrowia psychicznego,

− bezpieczne funkcjonowanie w cyberprzestrzeni,

− nabywanie kompetencji interpersonalnych, w tym postaw asertywnych, potrzebnych do nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

− uzależnienia behawioralne.

 

2. Wsparcie dla rodziców i opiekunów obejmuje:

• udzielanie porad i konsultacji dotyczących:

− pomocy w rozwiązywaniu trudności edukacyjno-wychowawczych,

− sposobów wspierania dziecka/nastolatka podczas nauki, np.: pomoc
w zaplanowaniu dnia, motywowanie do nauki, monitorowanie postępów itp.
,

− rozwijania prawidłowych relacji i konstruktywnej komunikacji w rodzinie,

− prowadzenia z dzieckiem rozmów na tematy tzw. „trudne”, dotyczące m.in.: sytuacji panującej w kraju i na świecie, problemów związanych z procesem dojrzewania.

• wstępną diagnozę problemu: wywiady, analiza dostarczonej dokumentacji, konsultacje z psychologiem, pedagogiem, i logopedą.

 

3. Utrzymywanie współpracy oraz wspieranie nauczycieli, wychowawców
i pedagogów szkolnych w zakresie:

− dostosowania wymagań edukacyjnych oraz organizowania pracy uczniów
z uwzględnieniem ich indywidulanych potrzeb,

− wspierania ucznia w sytuacji pojawienia się u niego trudności emocjonalno-społecznych lub/i motywacyjnych,

− sposobów wsparcia uczniów i ich rodzin,

− wydawania opinii i orzeczeń dla uczniów.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak