Artykuły

Drukuj

S T A T U T

 

PUBLICZNEJ PORADNI

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W USTRZYKACH DOLNYCHSPIS TREŚCI

I.Postanowienia ogólne

II.Cele i zadania Poradni

III.Organy Poradni

IV.Pracownicy Poradni

V.Organizacja Poradni

VI.Zasady współpracy Poradni z innymi instytucjami i organizacjami

VII.Postanowienia przejściowe i końcoweR O Z D Z I A Ł 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwana dalej „Poradnią” nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych, udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2.Poradnia jest placówką oświatową i funkcjonuje w oparciu o:

1)powołanie Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Ustrzykach Dolnych przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie – Orzeczenie w sprawie organizacji PW-Z w Ustrzykach Dolnych,

2)decyzję Kuratora Oświaty w Krośnie z dnia 24.09.1993r. w sprawie przekształcenia Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Ustrzykach Dolnych w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

3.Poradnia zajmuje wydzielone pomieszczenia w budynku położonym w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10.

4.Organem prowadzącym Poradnię jest STAROSTA POWIATU BIESZCZADZKIEGO, nadzór merytoryczny sprawuje PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY.

5.Terenem działania Poradni jest miasto i gmina Ustrzyki Dolne oraz gminy: Czarna, Lutowiska.

6.Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.R O Z D Z I A Ł 2

CELE I ZADANIA PORADNI

§ 2

PODSTAWY PRAWNE OKREŚLAJĄCE ZADANIA PORADNI

1.Poradnia realizuje zadania określone w ustawie:

- o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej  poradni specjalistycznej ( Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869) oraz rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz.1492),

- rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 roku, poz. 199),

- rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespołu orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072).

Celem działania PPP w Ustrzykach Dolnych zwanej dalej „poradnią” jest udzielanie dzieciom, od  momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.Do zadań Poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

c) specyficznych trudności w uczeniu się.

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych;

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

d) z zaburzeniami komunikacji językowej;

e) z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 3

1.Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1) diagnozowanie;

2) opiniowanie;

3) działalność terapeutyczną;

4) prowadzenie grup wsparcia;

5) prowadzenie mediacji;

6) interwencję kryzysową;

7) działalność profilaktyczną;

8) poradnictwo;

9) konsultacje;

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

§ 4

1.Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

2.W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 5

  1. Poradnia wydaje opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

  2. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

  3. Opracowanie i wydawanie opinii odbywa się w oparciu o stosowne rozporządzenie.

§ 6

Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

§ 7

1.W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni.

3.Zespoły Orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

§ 8

1.Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i lekarzy.

2.Specjaliści realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

3.Zadania specjalistów realizowane poza Poradnią obejmują w szczególności:

wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

udział w zespołach powołanych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

warsztaty i szkolenia dla rodziców nauczycieli i wychowawców;

zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży;

porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców;

badania przesiewowe;

badania diagnostyczne;

badania ankietowe uczniów.

§ 9

1.Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

2.Współdziałanie polega na:

konsultacjach;

wymianie doświadczeń;

współorganizowaniu szkoleń, warsztatów, itp.;

podejmowanie działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;

podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego.

3. Szczegółowe zasadywspółdziałania w konkretnej sprawie ustala dyrektor Poradni we współpracy z Radą Pedagogiczną.

R O Z D Z I A Ł 3

ORGANY PORADNI

§ 10

1.Organami Poradni są:

1)dyrektor Poradni;

2)rada pedagogiczna.

§ 11

1. Dyrektor Poradni realizuje zadania określone w ustawie i rozporządzeniu, a w szczególności:

1)kieruje działalnością Poradni zgodnie z zadaniami statutowymi placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;

5)wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni;

6)powołuje Zespoły Orzekające i pełni funkcję przewodniczącego zespołu lub upoważnia inną osobę;

7)współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników. Dyrektor w szczególności:

zatrudnia i zwalnia pracowników Poradni;

przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe;

występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników Poradni;

załatwia sprawy wynikające ze stosunku pracy określone przepisami szczegółowymi.

3.Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

4.W przypadku nieobecności dyrektora Poradni zastępuje go inny pracownik pedagogiczny Poradni, wyznaczony przez dyrektora.

§ 12

1.W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji statutowych zadań, w skład jej wchodzą wszyscy pedagogiczni pracownicy Poradni.

2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

3.Zebrania plenarne organizowane są na początku roku szkolnego, w połowie roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Poradni, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4.Przewodniczący Poradni przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.Dyrektor Poradni dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz realizacji Rocznego Planu Pracy Poradni.

§ 13

1.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzanie planu pracy Poradni;

2)uchwalenie statutu Poradni oraz dokonywanie w nim zmian na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w pracy Poradni;

4)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni.

§ 14

1.Rada pedagogiczna opiniuje:

1)organizację pracy Poradni;

2)tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych;

3)projekt planu finansowego;

4)wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień,

5)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.

§ 15

1)Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów (50% + 1) w obecności co najmniej połowy jej członków.

2)Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i podpisane przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

3)Pracownicy Poradni są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów i pracowników Poradni.

§ 16

1.Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna mają możliwość swobodnegodziałania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji.

2.Sprawy sporne między Radą Pedagogiczną a dyrektorem Poradnirozstrzygane są w drodze negocjacji.

3.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię o odwołanie ze stanowiska dyrektora Poradni zgodnie z art. 42.2 ustawy w przypadku naruszenia przez dyrektora art. 39 ustawy.

4.Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne.

 

R O Z D Z I A Ł 4

PRACOWNICY PORADNI

§ 17

1.Poradniazatrudnia:

1)pracowników pedagogicznych – psychologów, pedagogów, logopedów;

2)lekarzy – konsultantów;

3)pracowników administracji i obsługi.

2. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

§ 18

1.Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3)prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

2.Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2)diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3)prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

3.Lekarz zatrudniony w Poradni jest członkiem zespołu orzekającego oraz prowadzi konsultacje i doradztwo w sprawach dzieci i młodzieży.

4.Zakres stałych zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni zawarty jest w szczegółowym wykazie czynności każdego pracownika z uwzględnieniem zadań realizowanych poza Poradnią w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym oraz w tygodniowym rozkładzie obowiązkowych i stałych zajęć skonsultowanych z dyrektorem Poradni.

R O Z D Z I A Ł 5

ORGANIZACJA PORADNI

§ 19

1.Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.

2.W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 20

1.Poradnia działaw ciągu całego roku, jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2.Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor za zgodą organu prowadzącego.

3.W wyjątkowych sytuacjach pracownicy Poradni po uzyskaniu akceptacji dyrektora mogą realizować zadania wynikające z planu pracy również w dni wolne. Przysługują im wtedy inne dni wolne od pracy w terminach uzgodnionychz dyrektorem.

§ 21

Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania statutowe również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

R O Z D Z I A Ł 6

ZASADY WSPÓŁPRACY PORADNI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

§ 22

1. W realizacji zadań statutowych Poradnia współpracuje z innymi poradniami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami świadczącym poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży a także ich rodzicom, w tym między innymi: placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej, policją, sądem itp.

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust.1 Poradnia:

1)prowadzi konsultacje wsprawach dzieci zgłaszanych do Poradni;

2)kieruje dzieci i młodzież naspecjalistyczne badania;

3)występujez wnioskiem o udzielenie innej, niezbędnej pomocy osobom pozostającym pod opieką Poradni;

4)informuje klientów Poradni o miejscach i osobach udzielających innej,specjalistycznej pomocy, w tym lekarskiej, prawnej, socjalnej;

5)umożliwiaodbywanie praktyk studenckich.

3. Poradnia współpracuje z lokalnymi i ogólnokrajowymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania spraw dzieci i młodzieży (edukacji, wychowania, profilaktyki), wspierając podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia a także uczestnicząc – na miarę swoich możliwości – w ich projektowaniu planowaniu oraz realizacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 23

1.Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy o systemie oświaty z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

2.Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze.

3.Porządek i dyscyplinę pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników Poradni określa szczegółowo Regulamin Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych.

R O Z D Z I A Ł 7

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 24

Poradnia używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25

1.Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1)wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni;

2)rejestr wydawanych opinii;

3)rejestr wydawanych orzeczeń;

4)rejestr wydawanych informacji o wynikach diagnozy;

5)karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży;

6)dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych;

7)dokumentację zajęć specjalistycznych z grupą;

8)zeszyty pracy terenowej pracowników pedagogicznych Poradni;

9)protokoły rad pedagogicznych;

10)protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających;

11)inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 27

Traci moc Statut Poradni z dnia 1 luty2011 r.

§ 28

1. Zmiany w Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ustrzykach Dolnych będą następować wraz ze zmianami przepisów
i dostosowywane będą do wymogów rozporządzeń Uchwałą Rady Pedagogicznej
.

2. Przyjęto uchwałą Nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.02.2015r. w sprawie zmian statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych.

3. Statut wchodzi w życie z dniem 19 luty 2015r.

 Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak