Aktualności

Drukuj

 

SPOTKANIE W RAMACH WSPÓŁPRACY

I SAMOKSZTAŁCENIA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych zaprasza pedagogów i psychologów z powiatu bieszczadzkiego na spotkanie w dniu: 08.10.2019r. godz. 11.30 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Pionierska 10 w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Dyrektor PPP

I. Długa

 

XV Powiatowa Kampania Profilaktyczna

W dniu 04.12.2018r. odbyła się XV Powiatowa Kampania Profilaktyczna adresowana do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bieszczadzkiego. W tym roku kampania poświęcona była tematowi „Stop HIV/AIDS, dopalaczom, narkotykom”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ustrzykach Dolnych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne lub e-mail: 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Ustrzykach Dolnych zostanie powołany zgodnie z art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. w terminie do dnia 31. lipca 2018r.
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Przetwarzanie danych jest wykonywane w celu realizacji statutowych zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. Konsekwencją nie podania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celach statystycznych.
 6. Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Poradnię Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO)

 

Dyrektor Poradni informuje, że 6 grudnia 2017r  między Powiatem Bieszczadzkim a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez naszą poradnię zadań, z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  Na obszarze naszego powiatu pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO). Działalność WOKRO przewidziana jest na 5 lat (2017 – 2021).

Do zadań Ośrodka  należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; 

4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

 

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Pionierska 10, tel. 13 461 1291

 

Rodzicu !!! Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zgłoś się na konsultacje.

Wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty.

 

maxresdefault 

 

DEBATA SPOŁECZNA

W dniu 05.12.2017r. w Ustrzyckim Domu Kultury odbyła się debata społeczna na temat: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych. Debata skierowana była do młodzieży i kadry pedagogicznej szkół powiatu bieszczadzkiego w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak