Gotowość Szkolna

Drukuj

Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie pierwszych 6 lat życia, które umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole.

Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko o takim stopniu rozwoju, który umożliwi mu naukę czytania, pisania i liczenia, przystosowanie się do wymagań szkoły, zgodne współżycie z grupą rówieśniczą.

Dziecko jest gotowe do nauki w I klasie szkoły podstawowej, jeśli posiada umiejętności oczekiwane od dzieci kończących przedszkole, jest zainteresowany szkołą, stara się być wytrwały w podejmowanych zadaniach.

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. To, jak jest przygotowane do tego wyzwania w znacznym stopniu decyduje o przebiegu i wynikach nauki w szkole, a w odległej perspektywie o jakości jego życia.

Te trudne, ale konieczne decyzje muszą być poprzedzone rzetelną diagnozą dziecka, pozwalającą określić jego dojrzałość umysłową, fizyczną, społeczną i emocjonalną.

Odroczenie obowiązku szkolnego

Podstawa prawna odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/16

 1. 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw tzw. ustawa sześciolatkowa (Dziennik Ustaw z dnia 30 października 2013 r. poz. 1265).
 2. W ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw po art. 13c dodano: Art. 13e w brzmieniu:
 3. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

1.      urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,

2.      urodzone w 2009 r.

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (art. 16 ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców / prawnych opiekunów.

Publiczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna jest obowiązana wydać opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego powinna być także dołączona do ww. wniosku również w przypadku ubiegania się o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Istnieją różne możliwości zgłoszenia dziecka na badania w poradni

w celu uzyskania opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego:

 1. rodzice / prawni opiekunowie dziecka samodzielnie kompletują wymagane dokumenty i dołączają je do osobiście wypełnionego zgłoszenia i wniosku składanego w sekretariacie poradni;
 2. dyrektor przedszkola / szkoły stosownym pismem podaje poradni do wiadomości, że dane dziecko będzie ubiegało się o opinię poradni w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego; wszystkie wymagane dokumenty kompletują i składają w poradni rodzice / prawni opiekunowie;
 3. dyrektor przedszkola / szkoły może zastąpić rodziców / prawnych opiekunów dziecka w gromadzeniu stosownej dokumentacji (przy czym wypełniają oni osobiście zgłoszenie i wniosek do poradni).

Za zgodą rodziców / prawnych opiekunów dziecka dyrektor przekazuje poradni skompletowane dokumenty i podejmuje kolejne kroki zmierzające do uzyskania przez dziecko opinii, tj. uzgadnia z poradnią termin badań diagnostycznych, przekazuje informację o terminie rodzicom / prawnym opiekunom.

Jeżeli rodzice, bądź prawni opiekunowie wyrażą taką wolę, poradnia przesyła wydaną opinię bezpośrednio do przedszkola/szkoły.

Opinię wydaje się dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie działania poradni.

Jeśli dziecko nie osiągnie dojrzałości to:

 • start szkolny tego dziecka jest utrudniony,
 • nie poddaje się ono wpływom nauczyciela,
 • staje się niechętne, nie interesuje się zadaniami, jest bierne,
 • często pracuje znacznie dłużej przy lekcjach osiągając mierne efekty,
 • wymaga wzmożonej pomocy rodziców.

Kiedy dziecko sześcioletnie nie jest gotowe, aby pójść do szkoły?

 • gdy ma zaburzone procesy poznawcze,
 • gdy ma trudności emocjonalne,
 • zaburzona jest komunikacja,
 • jest niepełnosprawne.

Najczęstsze przyczyny odroczenia obowiązku szkolnego:

 • stan zdrowia (dziecko leczone - choroba przewlekła)
 • niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego,
 • nieharmonijny rozwój intelektualny - duża różnica między rozwojem funkcji percepcyjno - motorycznych, a funkcji słowno - pojęciowych,
 • wada wymowy,
 • zaburzony rozwój społeczno - emocjonalny (płaczliwość, nadpobudliwość, lęki, trudności w nawiązywaniu relacji indywidualnych lub z grupą, brak odporności na niepowodzenia),
 • duże trudności w skupieniu uwagi.

Diagnoza dziecka pod kątem określenia dojrzałości szkolnej powinna być dokonana do końca sierpnia danego roku szkolnego.

Stanowisko poradni w sprawie ewentualnego odroczenia obowiązku szkolnego wypracowuje zespół diagnozujący dziecko na podstawie oceny jego funkcjonowania w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej oraz harmonii tych sfer w kontekście wymagań szkolnych. Ważna jest również analiza stanu zdrowia dziecka na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej.

Udzielając porad w sprawie rozpoczęcia nauki w szkole jesteśmy rzecznikami dziecka, kierujemy się jego prawem do harmonijnego rozwoju w poczuciu własnej wartości.
Uwzględniając w szczególności aspekt prognozy, czy rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko będzie korzystne czy nie, ze względu na jego dalszy rozwój.

WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ RÓWNIEŻ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI

www.ore.edu.pl

W zakładce gotowość szkolna  mogą Państwo przeczytać ciekawe pytania rodziców dzieci pięcioletnich/ sześcioletnich i odpowiedzi ekspertów.

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak