AKTUALNOŚCI PRAWNE

Drukuj

1 września 2016 wejdzie w życie przepis obejmujący obowiązkiem odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Jeśli chodzi o obowiązek szkolny to rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Na wniosek rodziców naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Warunkiem przyjęcia do szkoły sześciolatka jest ukończenie przez niego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiadanie opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Prawo do wychowania przedszkolnego dla trzylatków od 1 września 2017 roku

Od 1 września 2017 roku dzieci w wieku 3-5 lat będą miały prawo do wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego (w obecnym stanie prawnym prawo to obejmuje dzieci w wieku 4-5 lat).

Więcej czasu na przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola

Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 23 stycznia 2016 r. przesunęła datę przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola z daty 1 września 2016 na 1 września 2019 roku. Przeniesienie owego terminu to odpowiedź na argumenty podnoszone przez organy prowadzące szkoły o braku dostatecznego czasu na przystosowanie do nowych przepisów lokali zajmowanych przez oddziały przedszkolne.

Źródło:  http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/aktualnosci_prawne_21_04_2016.pdf

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak