O indywidualnej terapii pedagogicznej

Drukuj
Kategoria: Dział pedagoga

 

Dziecko z trudnościami w uczeniu się stanowi trudny problem pedagogiczny nie tylko w polskim systemie oświatowym. Dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnymi, z parcjalnymi zaburzeniami w rozwoju oraz z problemami natury emocjonalno-motywacyjnej stanowiącymi konsekwencję doznawania permanentnych niepowodzeń szkolnych, wymagają specjalistycznej pomocy. Najskuteczniejszą z nich jest terapia pedagogiczna, której celem jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach szkolnych uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych skutków, a także przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec nauki szkolnej. Bardzo ważne jest także codzienne wsparcie ze strony najbliższych. Skuteczność pomocy dzieciom z problemami w uczeniu się zależy w dużym stopniu od tego, na ile one same oraz ich rodzina będą w stanie zrozumieć, na czym te trudności polegają i jak można sobie z nimi radzić.

Najlepsze efekty przynosi terapia indywidualna. Terapeuta może wówczas dobierać ćwiczenia, regulować czas ich trwania oraz wielokrotnie je powtarzać, uwzględniając przy tym indywidualne możliwości i aktualne potrzeby ćwiczącego. Czuwa wnikliwie nad przebiegiem zajęcia oraz sposobem funkcjonowania dziecka i reguluje jego aktywność. To sterująco- osłonowe postępowanie terapeuty ma na celu likwidowanie lub minimalizowanie wszelkich przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych.

Zachęcamy do korzystania z indywidualnej formy terapii pedagogicznej oraz ze wskazówek i rad, jak wspierać swoje dziecko, aby mimo napotykanych trudności mogło ono doświadczać sukcesów. Prowadzone na terenie naszej placówki działania z zakresu terapii pedagogicznej obejmują:

  • wspomaganie rozwoju psychomotorycznego,
  • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
  • korygowanie parcjalnych i fragmentarycznych opóźnień funkcji percepcyjno- motorycznych (wzrokowych, słuchowych, ruchowych), leżących u podstaw nauki czytania i pisania,
  • usprawnianie techniki czytania i pisania,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak