Godziny konsultacji dla uczniów i rodziców

 

Terminy godzin konsultacji dla rodziców i uczniów

 

Lp. Imię i nazwisko

Termin – dzień tygodnia i godzina

1. Iwona Długa

Wtorek
12:00 - 13:00

2. Urszula Prystasz

Poniedziałek
13:30 - 14:30

3. Marta Kądziołka

Czwartek
13.30 - 14.30:00

4. Agnieszka Wdowiak

Czwartek
08:00 - 09:00

5. Milena Kardasz

Środa
12:00 - 13:00

6. Kinga
Midzio-Józefaciuk

Poniedziałek
12:00 - 13:00

7.  Aleksandra Wałachowska

Piątek
10:00 - 11:00

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!!

 

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!! ZAPRASZAMY WAS DO ZAKŁADKI AKTUALNOŚCI!!!

życzenia

kartka pp p ud 1 Kopia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppp.ustrzyki-dolne.pl .

Data publikacji strony internetowej www.ppp.ustrzyki-dolne.pl: 2011-06-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

• Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

• Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

• Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Długa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 461 12 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10 38-700 Ustrzyki Dolne. Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków, który jest zabezpieczony barierkami. Brak jest systemu Totupoint naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, dla osób niepełnosprawnych dostępny jest schodołaz (platforma przyschodowa), z przeznaczeniem dla wózków. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu PPP. Na parkingu nie ma miejsca zaznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Kartka

kartka pp p ud 1 Kopia

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak